Projectmanagement & procesbegeleiding in maatschappelijke innovatie- & transitie opgaven in de verduurzaming van de gebouwde omgeving – voor overheid, woningcorporaties, bedrijven, programma’s en publiek private samenwerkingen

Een greep uit mijn recente opdrachten en activiteiten:
– Hoogbouw naar de hoogst haalbare Energieambitie met woningcorporaties – Stroomversnelling
– Implementatie Nul op de Meter en hoge energieambitie bij corporaties – marktbenadering en interne organisatie
– Van aanbesteden naar inkopen in de bouw & vraag-aanbod processen en aanbestedingen
– Inhoudelijke ontwikkeling en daadwerkelijke realisatie van Slim&Snel experimenten – innovatieve vraag- aanbod dialogen
– Kernteam Stroomversnelling – procesbegeleiding en inhoudelijke ontwikkeling van Nul op de Meter KPI’s, contractvorming, monitoring en energiebundels voor bewoners
– Strategie en opstellen subsidie aanvraag voor Utrechtse opschaling naar 50.000 Nul op de Meter woningen met Hogeschool Utrecht
– Kwartiermaker en procesbegeleiding opschaling Nul op de Meter in Utrecht en Amsterdam
– Kwartiermaker regionale opschaling Nul op de Meter woningen in Limburg
– Auteur (met Petra Hofman) van boek ‘Transitiesturing in 8 stappen’
– Procesmanager Regieraad Bouw Brabant en Limburg

… en andere initiatieven! Duurzame en vernieuwende opgaven die verschillende beleidsdomeinen raken, waarbij sprake is van meerdere stakeholders met diverse belangen.

Projecten & initiatieven 

‘Stroomversnelling huurwoningen – deal 6 corporaties en 4 bouwers om 1.000 – 111.000 woningen naar Nul op de Meter (NOM) te renoveren’
lid kernteam, projectmanager, coach & inhoudelijk expert ‘Prestatiegarantiecontracten’

Maart 2013 – mei 2016 (3 jaar en 2 maanden)

Opzetten en programmeren innovatieprogramma Stroomversnelling huurwoningen, bestuurlijke verbinding op de opgave, verbinden van belangen, werken aan regulering en conditionering om Nul op de Meter mogelijk te maken, programmering en project/procesmanager.

Verantwoordelijk voor inhoudelijke dossiers zoals ontwikkelen NOM energieprestatiegarantiecontract gericht op aankoop van een product in plaats van aanbesteden van werk. De ontwikkeling hiervan vond plaats in een proces met meerdere stakeholders met verschillende (tegengestelde) belangen. 4 bouwers, 6 corporaties en een flink aantal inhoudelijke experts en externe belangenorganisaties. Verantwoordelijk voor ‘innovatielab’ met bouwers en ontwikkelen van energiebundels en condities voor bewoners vanuit energieprestatie.

Innovatieprogramma Energiesprong – projectmanager, procesbegeleider, expert & kwartiermaker verduurzamen bestaande gebouwde omgeving

Maart 2012 – mei 2016 (4 jaar en 2 maanden)

Energiesprong was een innovatieprogramma met als doel de duurzame transitie van de bestaande gebouwde omgeving. In twee jaar steeg de ambitie van 40% energiebesparing naar 100%, Nul op de Meter! In de rol van procescoach, procesbegeleider, kwartiermaker en inhoudelijk expert in diverse Energiesprong deelprogramma’s:

– Kwartiermaker voor ‘Hoogspringersteden’ Utrecht en Amsterdamopschaling van Nul op de Meter woningen. Strategische programmering om verduurzaming in de stedelijke omgeving in te bedden. Verantwoordelijk voor het creëren van stedelijke condities over alle domeinen ten behoeve van opschalen Nul op de Meter woningen en gebouwen in Utrecht en Amsterdam. Verbinden van bouwers, gemeente, corporaties en belangenorganisaties met tegengestelde belangen op de ambitie. Definiëren ‘kantelpunten’ die opschaling bevorderden zoals regulering en beleidscondities, vraag-aanbod processen, industrialisatie en gebiedsimpact. Andere steden waren Groningen, Amersfoort en Tilburg.

– Strategieontwikkeling Hogeschool Utrechtopschaling van Nul op de Meter woningen

Om de ambitie van ‘50.000 NOM-woningen in Utrecht’ te realiseren hebben we een strategie ontwikkeld met een multidisciplinaire aanpak die zich uitstrekte van onder meer innovatiegerichte vraag-aanbod matchmaking, inzet van onderwijs, de rol van bewoners en condities zoals regulering en strategisch woningbeheer.

– Procesbegeleider & inhoudelijk expert innovatiegericht aanbesteden/Slim&Snel experimenten – Verantwoordelijk voor ontwikkeling en ideevorming innovatief aanbestedingsproces en contractvorming voor vijf experimenten. Renovatie en later ook nieuwbouw. Slim&Snel betrof experimenten met innovatiegerichte aanbestedingen waarin het aanbestedingsproces als kantelpunt voor innovatie werden gezien. Binnen deze context is de ambitie van 40 tot 100% (NOM) energiebesparing op de bestaande situatie gerealiseerd.

– Procesmanager & inhoudelijk expert NOM Zorgvastgoed & zorgwoningen transitie
Zorgvastgoed naar Nul op de Meter renoveren. Met de kennis van de innovatiegerichte aanbestedingen en de condities en kennis uit Stroomversnelling. Ontwikkelen van opschaalbare proposities. Voor de woningen hebben we gebruikgemaakt van de kennis in Stroomversnelling om via het idee van woningverlenging door een uitbouw ‘langer thuis wonen’ met NOM mogelijk te maken. Hier is een standaard product en propositie uit voortgekomen, een aanbouw genaamd X-tender.

– Kwartiermaker opschaling NOM-woningen in regio Limburg – vanuit de Brede Stroomversnelling werden in 2015-2016 regionale opschalingsinitiatieven geïnitieerd met als doel NOM op te schalen. Zowel het product als de (regionale) randvoorwaarden en condities.

– Innovatiecoach & expert prestatiegarantie Stroomversnelling Koopwoningen – De Stroomversnelling Koopwoningen is een samenwerking van partijen en aanbieders die vraag en aanbod gaan creëren voor nul-op-de-meter-verbouwingen van particuliere rijwoningen.

Auteur boek ‘Op weg naar Nul – transitie in 8 stappen’

April 2014 – mei 2016 (2 jaar en 1 maand) 
Gedurende de looptijd van de innovatieprogramma’s Energiesprong en Stroomversnelling ontdekten we een ‘rode draad’ in onze aanpak. Die hebben we vastgelegd in een boek vol ervaringen, handreikingen, anekdotes en persoonlijke verhalen. Een broodnodige praktische aanvulling op meer academische beschouwingen en toekomstvisies. We beschrijven waar je in terecht komt als je in de wereld van de duurzame vernieuwing stapt: de dynamiek tussen mensen, organisaties en systemen.

Regieraad Bouw – Bouwend Nederland – procesmanager

2008 – 2015 (7 jaar)

De Regieraad Bouw Brabant en Limburg was een innovatieplatform voor partijen in de regionale bouwsector, opgericht na de parlementaire enquête rondom bouwfraude. De kracht van de Regieraad kende bestuurlijke vertegenwoordiging van gemeentes, provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen en corporaties, die samen met de marktpartijen én het onderwijs op hoog niveau werkten aan vernieuwing en verandering van de bouwsector.

Balance & Result Organisatie Adviseurs voor de bouw te Deventer – organisatieadviseur  

Oktober 2007 – maart 2012 (4 jaar en 5 maanden)

Opdrachten onder meer:

  • Projectmanager innovatieprogramma Pioneering 1e fase – EFRO-aanvraag en opzetten operationele organisatie – met Saxion Hogeschool en Universiteit Twente
  • Procesmanager Regieraad Bouw Brabant & Oost Nederland
  • Onderzoek en publicatie stand van zaken vernieuwend aanbesteden water en infra in Rivierenland – Bouwend Nederland regio Oost Nederland
  • Procesbegeleiding & onderzoek naar gebruik beton in renovatie – Hibin
  • Innovatie gerichte aanbesteding opvang water in het gebied – waterschap Coevorden
  • Duurzaamheidscommissie Europese aanbesteding verdubbeling sluiscapaciteit van het IJsselmeer naar Stavoren – provincie Friesland
  • Leidraad Aanbesteden automatiseren – CROW
  • Advisering in diverse tenders voor bouw- en infrabedrijven
  • Expert training ‘Gunnen op Duurzaamheid’ voor bouw- en infrabedrijven
  • Onderzoek rol duurzaamheid in aanbestedingen voor Bouwend Nederland

Ballast Nedam – tendertrajecten, commercie & marketing

November 2001 – oktober 2007 (5 jaar en 11 maanden)

Van der Graaf Installatietechniek – manager special projects

September 1997 – november 2001 (4 jaar en 2 maanden)

Netwerken

Vernieuwer & lid – De NieuwBouw

Mei 2005 – Juli 2008 

Het moet anders in de bouwsector, dat is waar het om draait bij De NieuwBouw, een netwerkorganisatie waarin jonge professionals van diverse organisaties actief zijn. Doelstelling van deze organisatie is bewust zijn van elkaars positie en belangen. De eindgebruiker en professionele samenwerking staan centraal. De NieuwBouw wil aan de hand van goede voorbeelden en vernieuwende aanpakken en ideeën de bouwsector in een beter daglicht zetten. En door het daadwerkelijk toepassen van vernieuwende concepten wil deze organisatie van jonge professionals aantonen dat vernieuwing werkt.

Opleiding

Open Universiteit

Rechtswetenschappen, 1993 – 1997